> Apie mus
> Strategija
> Partneriai
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Ainis Razma,  UAB „Blue Solutions“ marketingo  vadovas Ainis Razma, UAB „Blue Solutions“ marketingo vadovas

VšĮ „Versli Lietuva“ neabejotinai kuria vertę verslui: gautos konsultantų įžvalgos ir išvados pakeitė kai kuriuos akcentus įmonės strategijoje

Partneriai

Ūkio ministerija atsakinga ir už Valstybės ilgalaikės raidos strategijos rengimą, Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, nustatančią priemones ekonomikos augimui spartinti, ūkio konkurencingumui didinti bei užimtumui ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą skatinti
Ūkio ministerija atsakinga už valstybės ekonomikos politikos formavimą verslo aplinkos, inovacijų, investicijų, eksporto, turizmo, viešųjų pirkimų, valstybės valdomų įmonių ir Europos Sąjungos paramos verslui srityse. Ūkio ministerijos misija - kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką Lietuvos ūkio plėtrai ir taip užtikrinti visuomenės gerovę bei užimtumą. LR užsienio ministerija dalyvauja formuojant valstybės užsienio politiką ir atstovauja Lietuvos Respublikos ir jos piliečių teisėtiems interesams, juos gina tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse.
„Investuok Lietuvoje“ teikia profesionalias paslaugas investuotojams ir Lietuvos valstybei, skatina Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Lietuvos verslo konfederacijos misija – telkti Lietuvos verslo atstovus ir kurti konkurencingą ekonominę aplinką.

Pirmasis Lietuvoje nevalstybinis universitetas.  ISM steigėjai – BI Norwegian School of Management , pripažįstamas didžiausia verslo mokykla Europoje, ir Innovation Norway
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – pirmasis Lietuvoje nevalstybinis universitetas.  ISM steigėjai – BI Norwegian Business School, pripažįstama didžiausia verslo mokykla Europoje, ir Innovation Norway. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams. Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.
Didina ir tobulina Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) augimą ir konkurencingumą žinių ekonomikoje per lengvesnį priėjimą prie finansavimo šaltinių bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą Administruoja verslo, turizmo ir energetikos sektoriaus projektus, finansuojamus  iš ES ir valstybės paramos lėšų, kaupia ir skleidžia projektų administravimo patirtį, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją, susijusią su valstybės ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti, dalyvauja įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ yra valstybės įsteigta garantijų institucija, kurios pagrindinė misija lengvinti priėjimą prie įvairių finansavimo šaltinių ir taip didinti bei tobulinti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ yra valstybės įsteigta garantijų institucija, kurios pagrindinė misija – lengvinti priėjimą prie įvairių finansavimo šaltinių ir taip didinti, tobulinti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) augimą ir konkurencingumą žinių ekonomikoje, skatinti naujų darbo vietų kūrimą.smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) augimą ir konkurencingumą žinių ekonomikoje bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Lietuvos verslo paramos agentūra administruoja verslo, turizmo ir energetikos sektoriaus projektus, finansuojamus iš ES ir valstybės paramos lėšų, kaupia ir skleidžia projektų administravimo patirtį, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją, susijusią su valstybės ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti, dalyvauja įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti.
Lietuvos valstybinis turizmo departamentas vykdo strateginį turizmo veiklos planavimą; nustatyta tvarka teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalies turizmo politikos ir jos įgyvendinimo klausimais; padeda pagal savo kompetenciją įgyvendinti Nacionalinę turizmo plėtros programą; koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų, savivaldybių institucijų, valstybinių parkų valdymo institucijų veiklą turizmo plėtros, informacijos ir turizmo išteklių naudojimo srityse; tvarko turizmo paslaugų ir turizmo išteklių apskaitą. Lietuvos darbo birža yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su jai pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis įgyvendinanti darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką. Darbo ieškantiems asmenims padeda greičiau įsidarbinti, suteikia jiems galimybių įgyti reikiamą kvalifikaciją ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, moka nedarbo draudimo išmokas, darbdaviams padeda susirasti kvalifikuotų darbuotojų.
Valstybės įmonė Registrų centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus. IdejosVerslui.lt – specialus portalas verslui, kuriame pateikiama naujų, jau atrinktų ar kitose šalyse pasiteisinusių pelningų verslo idėjų.
Didžiausia pasaulyje studentų valdoma organizacija turinti daugiau nei 50 000 narių, esančių 107 valstybėse bei teritorijose. Tai jaunimo ugdymui suformuota erdvė, kurioje pateikiamos galimybės vystyti šiandienai ir rytdienai visuomenėje reikalingus įgūdžius, kurti globalų kontaktų tinklą, ugdyti socialiai atsakingą požiūrį ir suformuoti stiprų pagrindą tolimesniems asmeninės veiklos žingsniams.
AIESEC – didžiausia pasaulyje studentų valdoma organizacija, turinti daugiau kaip 50 000 narių, esančių 107 valstybėse bei teritorijose. Tai erdvė, suformuota jaunimui ugdyti. Čia suteikiamos galimybės tobulinti, plėtoti įgūdžius, reikalingus gyvenant šiandienos ir rytdienos visuomenėje, kurti globalų kontaktų tinklą, ugdyti socialiai atsakingą požiūrį ir suformuoti stiprų pagrindą tolimesniems asmeninės veiklos žingsniams. Asociacija “American Chamber of Commerce” yra laisvanoriška, nepolitinė, nepelno siekianti organizacija, vienijanti JAV ir keleto kitų šalių kompanijas bei verslininkus, dirbančius Lietuvoje. Įsteigta keleto pirmųjų JAV investuotojų Lietuvoje, dabar organizacija vienija daugiau nei 100 narių. Asociacija siekia paskatinti ir palaikyti dialogą tarp verslo, ekonominės ir politinės bendruomenių, dalyvauti verslą reguliuojančių įstatymų leidyboje bei prisidėti prie Lietuvos ir JAV santykių vystymo. 
TEDxVilnius – TEDx programai priklausanti konferencija, organizuojama nuo 2010 metų. „x“ – tai nepriklausomai organizuojamas renginys, gavus licenciją iš TED. EASYSTART.LT verslo žinynas. Informacija kuriantiems verslą.
   
   

 

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas