Kontaktinis centras

Reglamentuojami statybos produktai

Statybos produktus pagal jų tiekimo rinkai sąlygas galima skirstyti į dvi grupes: darniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis Statybos produktų direktyvos ir ją į nacionalinę teisę perkeliančių teisės aktų nuostatomis rinkai tiekiamus statybos produktus, kuriems parengtos darniosios techninės specifikacijos (darnieji standartai ir Europos techniniai liudijimai), ir nedarniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis nacionalinių teisės aktų nuostatomis rinkai tiekiamus statybos produktus, kuriems nėra parengtų darniųjų techninių specifikacijų. Pažymėtina, kad šiuo metu su statybos produktų tiekimu rinkai susijusiomis Statybos įstatymo nuostatomis reglamentuojamos ir darniosios, ir nedarniosios sričių statybos produktų tiekimo rinkai sąlygos.

Statybos produktų direktyvą pakeitus tiesiogiai darniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai sąlygas nustatančiu Europos Sąjungos teisės aktu – Reglamentu, Statybos įstatymo nuostatų, susijusių su šių sąlygų reglamentavimu, turi būti atsisakyta, keičiant jas nuorodomis į Reglamentą. Atsisakius į Reglamento taikymo sritį patenkančių darniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai sąlygų reglamentavimo, Statybos įstatymu ir toliau turėtų būti reglamentuojamos nedarniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai sąlygos. Atsižvelgiant į tai, dauguma Įstatymo projektu siūlomų priimti esminių statybos produktų teikimo rinkai sąlygas reglamentuojančių nuostatų skirta nedarniosios srities statybos produktams.

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems taikomos darniosios techninės specifikacijos, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka.

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  nustatyta tvarka.

Gamintojas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį arba iš Turkijos turi išduoti į Lietuvos rinką pateikiamo ar tiekiamo jai statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reikalavimais, kai nėra produkto darniosios techninės specifikacijos.

Atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus.

Atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus.

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas:

Teisės aktų, nustatančių statinių reikalavimus, kurie sąlygoja ir rodiklius, kuriuos pagal naudojimo paskirtį turi tenkinti Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, sąrašas. Šis orientacinis teisės aktų sąrašas sudarytas ne pagal atskirus statybos produktus, bet pagal jų sritis.

1. UŽPILDAI

Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17

2. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS

3. BETONAI IR SKIEDINIAI

STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150

4. MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. D1-38 (Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)

STR 1.05.06:2010 “Statinio Projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902)

STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės

5. TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”

STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212 (Žin., 2012, Nr. 30-1417).

STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-451 (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 2013, Nr. 129-6566);

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997);

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127 (Žin., 2004, Nr. 56-1949);

STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-370 (Žin., 2004, Nr. 108-4060);

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 2003, Nr. 79 - 3614 )

STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos"

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264

6. BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21d. įsakymu Nr. V-70

7. LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS

STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

8. MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI

STR 2.05.07:2005 “Medinių konstrukcijų projektavimas”

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

9. STIKLAS IR GAMINIAI

STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

10. STOGO DANGOS IR GAMINIAI

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997)

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

11. SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS

STR 2.05.13:2005 “Statinių konstrukcijų grindys”;

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510).

12. HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

STR 2.01.03:2009 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86

Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-14

Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimų aprašas TRA DBH 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V–113

HN 105:2004 „Polimeriniai Statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos”

13. GEOSINTETIKA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013m. kovo 20  įsakymas Nr. V-121 “Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas

Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121

14. DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS

HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos"

15. GALIOS, VALDYMO IR RYŠIŲ KABELIAI

16. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos”

17. ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”

STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”

STR 2.09.04:2008 “Pastato šildymo galia. Šilumos poreikis šildymui”

HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"

HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir palaikoma šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. d. įsakymas Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (įsigalioja nuo 2014-05-01)

18. ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI

STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”

STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”

19. METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI

STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas”

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”

20. TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS

LR kelių įstatymas

STR 2.06.02:2001 “Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai”

STR 2.06.04:2011 “Gatvės. Bendrieji reikalavimai”

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390

Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20d. įsakymu Nr. V-69

21. DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. d. įsakymas Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (įsigalioja nuo 2014-05-01)

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); (bendru atveju)

22. PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS

STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); (bendru atveju)

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-138

23. STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-580 "Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo".

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-186.

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); (bendru atveju).

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168.

24. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-580 "Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo".

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); (bendru atveju).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-186

25. DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. d. įsakymas Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (įsigalioja nuo 2014-05-01)

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); (bendru atveju).

26. KITI GAMINIAI

Kitą informaciją apie Statybos produktų reglamentą įgyvendinančius ES teisės aktus (Komisijos sprendimai), notifikuotąsias įstaigas, darniuosius standartus, Europos techninio įteisinimo rekomendacijas (ETAG) galima rasti NANDO duomenų bazėje.

 

Darnieji standartai:

Statybos produktams (EN)

Statybos produktams (LT)Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas