> Verslo pradžia
> Finansavimas
> Struktūriniai fondai
Verslo pradžia Pradedančiojo verslininko žinynas „Verslo angelų fondo I" partneris Arvydas Strumskis apie kapitalo šaltinius ir patirtį Eksporto plėtra Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Eugenijus Voisiat, UAB „Eugensa“ generalinis direktorius Eugenijus Voisiat, UAB „Eugensa“ generalinis direktorius

Šioje sėkmės istorijoje svarbią vietą užima VšĮ „Versli Lietuva“. Ji puikiai suorganizavo verslo misiją Stokholme 2010 m., kurios metu mes susitikome su visa eile kompanijų, o su viena iš jų mes dabar bendradarbiaujame.

Struktūriniai fondai

Struktūriniai fondai

Europos sąjungos struktūriniai fondai

Kas yra struktūrinė parama?

Europos Sąjungos struktūrinė parama – finansinė parama šaliai, skirta nuosekliai mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.

Lietuvoje 2007-2013 m. laikotarpiu daugiau nei 11 mlrd. litų ES struktūrinių fondų lėšų skirta verslumo skatinimui, įmonių produktyvumo didinimui, įmonių augimui ir plėtrai. Didelė dalis paramos teikiama mokslinių tyrimų plėtrai ir investicijoms į naują įrangą, verslo valdymo sistemas, standartų diegimą ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas mažų ir vidutinių verslų plėtros potencialo didinimui.

Kokiu būdu galima gauti ES paramą?

Norinti pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis įmonė turi rašyti paraišką, kuri pateikiama Lietuvos verslo paramos agentūrai, jai paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Agentūra visas pateiktas paraiškas vertina ir paramą siūlo skirti labiausiai atitinkančioms nustatytus kriterijus. Paprastai struktūrinės paramos lėšomis galima finansuoti dalį projekto išlaidų. Ši dalis nustatoma finansavimo intensyvumu. Kiekvienai priemonei vertinimo kriterijai, finansavimo intensyvumas, maksimalaus ir minimalaus finansavimo ribos yra skirtingos.

ES sanglaudos politika 2014-2020 m.

Priemonės, finansuojamos ES struktūrinės paramos lėšomis:

  1. Lyderis LT. Priemonės tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas įmonių darbo našumas ir eksportas arba pradedama naujų produktų gamyba. Remiamos veiklos: įmonių (ne mažiau kaip 70 procentų lėšų skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams finansuoti), išskyrus labai mažas įmones, investicijos į materialųjį, išskyrus pastatų ir kitų statinių įsigijimą, statybą, rekonstravimą, remontą, ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu. Finansavimo dydis projektams įgyvendinti yra nuo 100 000 Lt. Iki 15 000 000 Lt. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas privačiam juridiniam asmeniui gali siekti iki 60 procentų – atitinkančiam mažos įmonės kategoriją ir iki 50 procentų – atitinkančiam vidutinės arba didelės įmonės kategoriją.
  2. E-verslas LT. Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti. Remiamos veiklos: įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Finansavimo dydis projektams įgyvendinti yra nuo 15 000 Lt Iki 150 000 Lt. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti iki 50 procentų.
  3. Procesas LT. Priemonės tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti. Remiamos veiklos: įmonių išorinių konsultavimo paslaugų, kurių reikia šiuolaikiškiems vadybos metodams ar valdymo sistemoms, išskyrus personalo valdymo sistemas, toje įmonėje diegti, įsigijimo išlaidos. Neremiamos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. Finansavimo dydis projektams įgyvendinti yra nuo 15 000 Lt Iki 200 000 Lt. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti iki 50 procentų.
  4. Naujos galimybės. Priemonės tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Remiamos veiklos: įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju, papildomai ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą; gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimas. Finansavimo dydis projektams įgyvendinti yra nuo 15 000 Lt Iki 150 000 Lt. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti iki 40 procentų.
  5. Invest LT+.  Priemonės tikslas – pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Remiama veikla - tiesioginės užsienio investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas