> Verslo pradžia
> Veikla
> Darbuotojai
Verslo pradžia Eksporto plėtra Leidimai verslui Pradedančiojo verslininko žinynas Verslo kreditavimo skaičiuoklė Apie galimybes piliečiams ir verslui ES SOLVIT tinklas
Sėkmės istorijos

Gedas Sakalauskas, UAB “Vakarų geodezija” direktorius Gedas Sakalauskas, UAB “Vakarų geodezija” direktorius

Idėją kurti nuosavą verslą paskatino stiprus noras turėti patikimą pragyvenimo šaltinį. Kadangi manau, kad reikia užsiimti tuo, ką geriausiai žinai ir moki kartu su savo buvusiu studijų grupės draugu nutarėme steigti bendrovę, atliekančią geodezijos, topografijos darbus bei teikiančią kadastrinių žemės matavimų ir inventorizacijos paslaugas.

Darbuotojai

Darbuotojai – organizacijos sėkmės variklis. Valdykite juos, motyvuokite juos ir padėkite jiems tobulėti. Sėkminga organizacija – tai realūs tikslai ir gera komanda, o gera komanda tai tokia, kuri gali (turi gebėjimų ir sudarytas sąlygas) ir nori (yra motyvuota) gerai dirbti.

Jei gerai valdote savo organizacijos žmones, vadinasi, valdote ir jos sėkmę. Jūsų įmonės vizija, tikslai ir vertybės atsispindi jūsų samdos, atlyginimo, išlaikymo ir skatinimo sistemose. Todėl bendrojoje verslo strategijoje turi būti numatyta žmogiškųjų išteklių strategija, procesai ir įrankiai. Taigi kiekvienas verslininkas turi labai kruopščiai susiprojektuoti kiekvieną darbo vietą, aiškiai apibrėžti kriterijus ir reikalavimus jai.

Žmogiškųjų išteklių planavimas, kartais vadinamas darbo jėgos arba personalo planavimu, yra procesas, kurio metu nustatomas kompanijos darbuotojų poreikis ir taip užtikrinama, kad bendrovėje dirbs tinkamas kvalifikuotų žmonių skaičius.

Darbo vietų projektavimas

 • Siaurąja prasme darbo projektavimas suprantamas kaip tinkamų darbo sąlygų, darbo vietos paruošimas darbuotojui, atliekančiam tam tikras funkcijas: pavyzdžiui, užduoties atlikimo, darbo ir poilsio laiko režimo nustatymas ir pan. http://www.dirba.lt/normaliu-darbo-salygu-uztikrinimas
 • Plačiąja prasme darbo projektavimas suprantamas kaip konkrečių užduočių bei funkcijų, kurias atlieka darbuotojas, aprašymas, terminų šioms užduotims atlikti numatymas, darbo atlikimo įvertinimo kriterijų apibrėžimas. Šia prasme darbo projektavimas apima pareiginių instrukcijų sudarymą. http://www.dirba.lt/saugaus-darbo-organizavimas-ir-vykdymas

Kam darbo aprašai reikalingi?

Darbo aprašai gali padėti:

 • sudaryti darbuotojui keliamų reikalavimų ir kriterijų aprašymą;
 • įvertinti kandidatus atrankos metu;
 • supažindinti naujus darbuotojus su jų darbu;
 • įvertinti darbuotojus;
 • palyginti darbus pagal sąlygas ir užmokestį;
 • kurti darbuotojų skatinimo sistemą.

Išsamus darbo funkcijų aprašymas padeda nustatyti, ko nori vadovai iš darbuotojo jo darbo metu, o darbuotojui – suprasti savo užduotis atliekant konkretų darbą.

Kiekvienoje organizacijoje pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Šis žinynas nusako darbdavio ir darbuotojų tarpusavio santykius.

Kokios turėtų būti pareigines instrukcijos, kad duotų naudos įmonei ir netaptų tik formalių reikalavimų rinkiniu?

Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta):

 • Darbo vieta (padalinys). Būtina nurodyti darbo vietą ir padalinį, kuriame dirba darbuotojas.
 • Pareigų pavadinimas. Tai viena esminių pareiginės instrukcijos dalių. Svarbu, kad darbo turinys iš tikrųjų atitiktų pareigų pavadinimą.
 • Darbuotojo vadovo pareigos. Kiekvienas darbuotojas turi aiškiai žinoti savo tiesioginį vadovą, kam jis yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas.
 • Personalo, kuris tiesiogiai pavaldus darbuotojui, pareigos.
 • Pagrindinis darbo tikslas.
 • Pagrindinių darbuotojo užduočių ir pareigų sąrašas.
 • Pagrindiniai darbo rodikliai – apyvarta, kontroliuojamų darbo išteklių dydis, personalo skaičius, našumas ir t. t.
 • Duomenys apie specialios įrangos naudojimą. 
 • Reikalingas išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija – minimalus ir optimalus lygis.
 • Reikalaujama patirtis – minimali ir optimali.
 • Ypatingi įgūdžiai ir savybės: pavyzdžiui, mokėjimas dirbti su šifrais, gebėjimas kurti ir t. t.
 • Skatinimo bei nuobaudų skyrimo pagrindai.

http://www.tax.lt/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=6

Darbo teisė

Darbo teisė– privatinės teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius, kylančius dėl darbo (veiklos). Darbo teisė reguliuoja tiek sutartinius (darbuotojo ir darbdavio) santykius,

Darbo teisės principai – pamatinės, vadovaujančios nuostatos, kuriomis remiantis reguliuoti darbo teisės ir pareigos (teisiniai santykiai); teisės principai darbo santykių srityje

Darbo teisė reguliuoja ne tik individualius darbuotojo ir darbdavio darbo santykius, bet ir darbuotojų bei darbdavių asociacijų santykius, darbdavių asociacijų santykius su valstybinėmis organizacijomis.

Darbo teisę apibūdina trys opcijos:

 1. teisės normos, reguliuojančios bendruosius darbo teisės klausimus;
 2. teisės normos, reguliuojančios kolektyvinius darbo santykius;
 3. teisės normos, reguliuojančios individualius darbo santykius.

Normos, reguliuojančios visuomeninius darbo santykius, sudaro darbo teisės institutą. Egzistuoja šie darbo teisės institutai: piliečių įdarbinimo, darbo sutarties, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, darbo saugos, darbo drausmės, materialiosios atsakomybės, individualių darbo ginčų, kolektyvinės sutarties ir kt.

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos įsigaliojo bendras darbo teisės susistemintas šaltinis – Darbo kodeksas.

Už šią sritį atsakinga institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (http://www.socmin.lt/index.php?939717210).

 

 
 
 
Verslo gidas
Eksporto gidas