Abipusio pripažinimo principas

Abipusio pripažinimo principas

Abipusio pripažinimo principas yra Europos Sąjungos (ES) teisės principas, kuriuo vadovaujantis valstybės narės turi leisti verslininkams teisėtai savo teritorijoje parduoti prekes, parduodamas kitoje valstybėje narėje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika pagrįstas abipusio pripažinimo principas yra viena iš priemonių užtikrinti laisvą prekių judėjimą vidaus rinkoje. Abipusio pripažinimo principas taikomas gaminiams, kuriems netaikomi derinamieji ES teisės aktai, taip pat gaminių aspektams, kurie nepatenka į tokių teisės aktų taikymo sritį.

Pagal šį principą valstybė narė negali uždrausti savo teritorijoje parduoti gaminius, kurie yra teisėtai parduodami kitoje valstybėje narėje, net kai tie gaminiai buvo pagaminti vadovaujantis techninėmis taisyklėmis, kurios skiriasi nuo vietos gaminiams taikomų taisyklių. Tai reiškia, kad tam tikros nacionalinės techninės kliūtys gali būti pagrįstos išimtiniais atvejais, vadovaujantis visuomenės saugumo ir kt. pagrindais, o kitos - ne.

Eksportuotojams tai reiškia, kad produktams, kuriais jie nori teisėtai prekiauti vienoje iš ES šalių, neturėtų būti keliami papildomi antriniai reikalavimai šalyje, į kurią jie eksportuoja.

Importuojančios valstybės narės gali nepaisyti šio principo tik esant griežtai apibrėžtoms aplinkybėms, pavyzdžiui, kai visuomenės sveikatai, aplinkai arba vartotojų saugai gresia pavojus, ir kai gali būti įrodyta, kad priemonės, kurių buvo imtasi, yra proporcingos.

Europos Sąjungoje leidžiama taikyti prekių importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami:

  1. viešosios tvarkos, visuomenės dorovės ar saugumo
  2. žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos
  3. nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos
  4. pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais

Tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimu

Abipusio pripažinimo reglamento gairės

Mėlynasis vadovas

Papildoma informacija

Kompetentingos institucijos