Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

K: Pradedant verslą iškilo teisinis klausimas. Ar galima perkant produkciją didmena pardavinėti mažmeninėje rinkoje naudojant savo logotipą, o etiketėje nurodyti gamintoją (etiketė daroma pagal reikalavimus). Pavyzdžiui įmonės B nupirktas vienas kilogramas produkcijos iš įmonės A, toliau jis sufasuojamas į mažesnius kiekius ir pardavinėjamas naudojant įmonės B logotipą, o įmonė A figuruoja kaip gamintojas.

A: Jūsų minėtas variantas yra galimas. Tokiu atveju įmonė B tampa produkcijos gamintoju ir atsakomybę už produktą neša kaip gamintojas.

K: Kokie gaminiai ir medžiagos patenka į ES teisės aktų taikymo sritį ir turi būti paženklintos „CE“ ženklu?

A: CE ženklu turi būti ženklinami šie gaminiai:

 • Aktyvieji implantuojami medicinos prietaisai
 • Dujas deginantys prietaisai
 • Lynų kelio įranga, suprojektuota žmonėms vežti
 • Statybos produktai
 • Su energija susijusių produktų ekologinis projektavimas
 • Elektromagnetinis suderinamumas
 • Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos
 • Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys
 • Karšto vandens katilai
 • In vitro diagnostikos medicinos prietaisai
 • Liftai
 • Žema įtampa
 • Mašinos
 • Matavimo priemonės
 • Medicinos prietaisai
 • Į aplinką skleidžiamas triukšmas
 • Neautomatinės svarstyklės
 • Asmeninės apsaugos priemonės
 • Slėginiai įrenginiai
 • Pirotechnika
 • Radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai
 • Pramoginiai laivai
 • Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas
 • Žaislų sauga
 • Paprasti slėginiai indai

Daugiau informacijos apie CE ženklinimą galite rasti čia.

K: Užsiimsime maisto produktų prekyba internetu. Prekes pasiimsime iš didmenininko ir tą pačią dieną pristatysime klientui. Kokius reikalavimus turės atitikti transportas, ar būtina šaldymo įranga, jei tai greitai gendantys maisto produktai?

A: Reikalavimai transporto priemonėms išdėstyti 2004 m. balandžio  29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 "Dėl maisto produktų higienos"  II priede IV skyriaus nuostatuose.
1. Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo.
2. Pervežimo priemonių talpyklos ir (ar)  konteineriai turi būti naudojami tik maisto produktų pervežimui.
3. Jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, jie turi būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų.
4. Nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo maisto produktai turi būti pervežami  tik tai maisto produktų pervežimui skirtose talpyklose ir (ar) konteineriuose / cisternose. Ant tokių konteinerių turi būti aiškūs ir matomi bei neištrinami užrašai viena ar keliomis bendrijos kalbomis, kuriose nurodyta, kad jie naudojami maisto produktų pervežimui arba jie turi būti pažymėti užrašu „tik maisto produktams“.
5. Kai maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, siekiant išvengti taršos rizikos, po kiekvieno skirtingų produktų ar dalykų pervežimo jie turi būti tinkamai išvalomi.
6. Maisto produktai dedami į pervežimo priemones ir (ar) konteinerius ir saugomi taip, kad taršos rizika būtų kuo mažesnė.
7. Kur būtina, maisto produktams pervežti naudojamose priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama temperatūra bei juose turi būti temperatūros valdymo įrenginys.

K: Mus domina ekologiškų valiklių (langų, indų plovimo, vonios ir kt.) gamyba. Namų apyvokos reikmėms. Taip pat, reikalinga dokumentaciją reglamentuojantį šių ekologiškų valiklių gamybą (teisės aktai, kokie reikalingi sertifikatai).
Apskritai svarbu kokie turi būti įrengimai, patalpos.

A: Gaminant ekologiškus valiklius, Jūs taip pat turėsite atitikti reikalavimus, keliamus valiklių, ploviklių gamybai. Rekomenduojame susipažinti su Ploviklių kontroliniu klausimynu. Šiuo klausimynu naudojasi kontroliuojančios institucijos, atlikdamos patikrinimus gamybos ir prekybos vietose.
Taip pat, rekomenduojame susipažinti su reikalavimų ne maisto produktams sąvadu. Sąvade rasite teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus Jūsų gaminamiems produktams. Siekiant Jūsų produktų pripažinimo ekologiškais, Jums reikės gauti ES ekologinį ženklą. ES ekologinio ženklo tinklalapyje yra pateikiami kriterijai, suskirstyti pagal produktus, kuriuos turės atitikti Jūsų poduktai („Cleaning up“ skiltyje).

Lietuvoje už ES ekologinio ženklo suteikimą yra atsakinga Aplinkos apsaugos agentūra.

K: Girdėjome apie naują pakuotės atitikimo Lietuvos Respublikos reikalavimams tvarką.

A: Pateikiame nuorodą į Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriame yra aprašytas tiek deklaracijos pateikimo procesas, tiek ir pačios deklaracijos pavyzdys.

Deklaracijoje įmonė turės nurodyti, kad pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytus pakuočių reikalavimus ir, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13427:2006 Pakuotės. Pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtų Europos standartų taikymo reikalavimai:
1. gaminant pakuotę paisoma mažiausio pakankamo pakuočių svorio ir tūrio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13428:2006 Pakuotės. Specialieji sudėties ir gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant žaliavų sąnaudas);
2. sunkiųjų metalų (švinas, kadmis, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas) bendra koncentracija pakuotėje neviršija 100 ppm pakuotės svorio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST 1655:2002 Pakuotės. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 1 dalis. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
3. cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST CEN/TR 13695-2:2004 Pakuotės. Pakuočių medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 2 dalis. Pakuočių medžiagoje esančių pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
4. įvertinta pakuotės pakartotinio naudojimo galimybė (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13429:2007 Pakuotės. Pakartotinis naudojimas (toliau – LST EN13429:2007) ir atsižvelgta į privalomą pakuotės medžiagų tinkamumą perdirbti ar panaudoti bent vienu iš Lietuvos Respublikos standartuose (LST EN 13430:2007 Pakuotės. Atgavimui tinkamų pakuočių, numatomų medžiaginiam grąžinamajam perdirbimui, reikalavimai (toliau – LST EN 13430:2007), LST EN 13431:2007 Pakuotės. Energijos atgavimui tinkamų pakuočių reikalavimai, įskaitant mažiausios apatinės šilumingumo vertės reikalavimus (toliau – LST EN 13431:2007) ir LST EN 13432:2004 Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai. Tyrimo schema ir vertinimo kriterijai galutinai priimant pakuotes (toliau – LST EN 13432:2004) minimų būdų;
5. pakuotė yra paženklinta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Ši deklaracija turi būti parengta ir visi susiję dokumentai turi būti pradėti saugoti iki pakuotės pateikimo į rinką.

K: Iš Afrikos valstybių, daugiausiai PAR, siustis apdirbtus gyvūnų odas su šeriais. Atsivežam odas/kailius į Lietuvą. Lietuvoje du keliai:

1. Pardavinėjam Lietuvoje (dideliais kiekiais) ir eksportuojam į kitas šalis.
2. Kartu su baldų fabriku gaminame baldus aptrauktus importuotais kailiais. Galutinė produkcija pardavinėjama Lietuvoje ir eksportuojama į Rusiją ar ES.

A: Gyvūninių produktų importo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių tvarką nustato Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. 87-3972; 2004, Nr. 85-3096). Ši tvarka įgyvendina Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų organizavimo principus, nuostatas ir taikoma gyvūniniams produktams, nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas Nr. 91/496/EB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų.

Asmuo, atsakingas už gyvūninių produktų siuntą, prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP) PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (patvirtintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų ir informacijos skyrius.

Kiekvienai produktų siuntai yra atliekami dokumentų ir atitikties tikrinimai. Gyvūniniai produktai gali būti įvežami tik iš teisės aktais nustatytų trečiųjų šalių ir ES patvirtintų trečiųjų šalių įmonių, produktus turi lydėti teisės aktais nustatytos formos oficialaus veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje išduotas originalus veterinarijos sertifikatas. Produktų fizinis tikrinimas ir mėginių ėmimas laboratoriniams tyrimams atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo produktų siuntos veterinarinio įvežimo dokumento II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl produktų siuntos.
 
Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūninių produktų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285) prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.

Galimas variantas, kad baldų fabrikas įsigyja licenzijas darbui su kailiais, o mes tik tiekiam jiems kailius. Tada reikėtų mažiau licenzijų.

K: Įmonė ketina tiekti baldus į Vokietiją, tačiau susidūrė su užsakovo reikalavimu suteikti baldams 2 metų garantiją. Užsakovas tvirtina, jog reikalavimas suteikti 2 metų garantiją yra įtvirtintas Vokietijos Federacijos teisės aktuose, tačiau įmonė nori tuo įsitikinti ir kreipiasi dėl konsultacijos.

A: Vokietijoje galioja teisės aktais įtvirtinta tvarka bei nuostatos garantijoms bei atsakomybei už gaminius.

Reikia atkreipti dėmesį, kad yra išskiriamos trys garantijos sąvokos bei su atsakomybe už gaminius susijusios garantijų rūšys. Tam vokiečių kalboje naudojamos trys skirtingos sąvokos, kai tuo tarpu lietuvių kalboje mes vartojame bendrą sąvoką GARANTIJA.

1. Gewährleistung/Verjährung - Garantija/senaties terminas (garantija ir atsakomybė už gaminio trūkumus)

2. Garantie - Garantija (platesne bendrine prasme)

3. Produkthaftung - Garantija, atsakomybė už produktą bei su jo vartojimu susijusia galima žala vartotojui

Punktas 1. Gewährleistung/Verjährung - Garantija/senaties terminas (garantija ir atsakomybė už gaminio trūkumus). Tai apibrėžiama pirkimo - pardavimo sutartyje (vok. Kaufvertrag).

Pagal pateiktą paklausimą galima spręsti, kad kalba eina būtent apie šią garantijos rūšį.

Ši garantijos rūšis yra apibrėžta Vokietijos įstatymuose (BGB - Bundesgesetzbuch) - tai atsakomybė už trūkumus, senaties terminas gaminio trūkumams. Tai įstatymo numatyta ir apibrėžta gamintojo garantija bei atsakomybė už produktą. Įstatyme yra apibrėžta, kad pirkėjas turi teisę reikalauti šios atsakomybės už trūkumus iš tiekėjo/gamintojo.

Ar gaminys turi trūkumų, sprendžiama pagal tai, kas yra sutarta tarp abiejų sutarties šalių, arba jeigu nėra sutarta atskirai, remiamasi bendra atitinkamo gaminio praktika bei pirkėjo lūkesčiais tokio tipo gaminiams ir produktams bei jų savybėms ir kokybei.

Trūkumas gali būti traktuojamas ir tokiais atvejais, kaip:

- nupirktas gaminys neatitinka pateiktai reklaminei informacijai, kurią sudarė ir pateikė pardavėjas / gamintojas

- gaminio naudojimosi instrukcija yra kladinga

- sutartas gaminio montavimas atliktas klaidingai, su trūkumais arba montavimo instrukcija yra klaidinga

- gaminys yra su trūkumais, nekokybiškas

- pristatytas ne tas gaminys arba per mažas jo kiekis ir pan.

Garantijos terminas - laidavimas už trūkumus pagal § 438, BGB:

Atsakomybės - garantijos terminas už trūkumus apima 2 metus nuo gaminio pristatymo.

Naujų gaminių atveju garantija, suteikiama galutiniam pirkėjui (vartotojui) negali būti sutrumpinama. Įmonei bendrose įmonės veiklos sąlygose (AGB - allgemeine Geschäftsbedingungen) naujų gaminių atveju šis terminas gali būti sutrumpinamas iki 1 metų.

Jeigu pirkėjas yra įmonė, norint pareikšti pretenzijas dėl trūkumų, trūkumo buvimas turi būti įrodytas gaminio perdavimo pirkėjui (šiuo atveju įmonei) metu. Galutinio vartotojo atveju šis terminas yra kitoks - apie trūkumus turi būti informuojama per 6 mėn.

Tiekėjas trūkumus turi pašalinti arba patiekti kitą naują gaminį gamintojo kaštais. Jeigu tai neįgyvendinama, trūkumas yra didelis - galima ir atsisakyti gaminio arba reikalauti sumažinti jo kainą ir kt. Šiuo atveju yra įvairių nuostatų, reikia pasigilinti į šią tematiką, jeigu tai aktualu.

Tiekimo grandinėje (Gamintojas/Tiekėjas - Galutinis pardavėjas - Vartotojas/galutinis klientas) galioja tokios nuostatos: jeigu yra gaminio trūkumas, už kurį neatsako galutinis pardavėjas, o vartotojas/galutinis pirkėjas pareiškia pretenzijas, tokiu atveju galutinis pardavėjas atsakomybę gali perkelti bei pretenzijas pareikšti gaminio tiekėjui/gamintojui.

PATARIMAI gamintojui, tiekėjui: labai svarbu numatyti gaminio savybes bei iš anksto apibrėžti gaminio ypatumus, arba nurodyti savybes, kurių konkretus gaminys neturi, nors jų, remiantis bendra praktika bei panašiais gaminiais, pirkėjas gali tikėtis, ir tam nesant, traktuoti kaip trūkumą. Todėl labai svarbu aktualizuoti pirkimo - pardavimo sutartis, numatyti reikiamas nuostatas bendrose sąlygose. Patikrinti ir aktualizuoti reklaminę informaciją, reklamines gaminio priemones (katalogus, lankstinukus ir kt.) Patikrinti ir aktualizuoti montavimo instrukcijas ir kt.

K: Noriu iš Europos Sąjungos įvežti šalių natūralią ir organinę kosmetiką ir ja prekiauti Lietuvoje.
- kokie leidimai, licencijos yra reikalingi?
- kur kreiptis, kad juos gauti?
- kokius dokumentus reikia pateikti, kad juos gauti?
- per kiek laiko leidimai išduodami?

A: Norint įvežti iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių natūralią ir organinę kosmetiką bei ja prekiauti Lietuvoje yra būtinas kosmetikos gaminių notifikavimas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Šis reikalavimas nėra taikomas jeigu kosmetikos gaminys jau yra notifikuotas Europos Sąjungoje. Visiems į Lietuvos rinką teikiamiems kosmetikos gaminiams yra taikomi Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (su pakeitimais) reikalavimai.

Be to, rekomenduojame pasinaudoti kosmetikos gaminių kontroliniu klausimynu, kuriame surašyti visi klausimai, kurių Jūsų gali klausti kontrolierius, atvykęs patikrinti Jūsų veiklos.

Taip pat, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos sudarytame reikalavimų produktams sąvade yra įvardinti kiti reikalavimai,  kurie yra keliami kosmetikos gamybai ir prekybai.

K: Noriu pasitikslinti, ar gaminiams:  relinės apsaugos spintos, automatikos spintos, valdymo spintos, telekomunikacijų spintoms yra taikomi statybos produkto reikalavimai?

Jeigu išvardintiems produktams taikomi statybos produkto reikalavimai:

 • kokią mūsų atveju, dokumentaciją, procedūras reikia parengti/atlikti pačiai įmonei?
 • kokią dokumentaciją, procedūras privaloma įmonei parengti/atlikti su akredituotos įstaigos pagalba

​A: Nurodyti gaminiai nėra priskiriami prie statybos produktų.

Dėl nurodytų produktų sertifikavimo reikėtų kreiptis į UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centrą“ (EGSC).

EGSC atlieka elektrotechninės produkcijos atitikties įvertinimą pagal Europos sąjungos ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimus.

K: Užsiimame biokuro gamyba. Esame sugalvoję savo produktams pavadinimą bei prekės ženklą. Kokie įmanomi būdai apsaugoti šį prekės ženklą nuo pasisavinimo?

A: Prekės ženklas yra bet koks žymuo (pavadinimas, sąvoka, simbolis, dizainas arba jų derinys), padedantis identifikuoti vieno pardavėjo ar jų grupės siūlomas prekes arba paslaugas, atskirti jas nuo konkurentų prekių ar paslaugų. Prekės ženklas be to, kad yra nematerialus ir kilnojamas turtas, kurį galima pirkti bei parduoti, jis taip pat padeda didinti prekės žinomumą ir paklausumą rinkoje, taigi ir prekės kainą bei viso verslo vertę. Tik tinkamai įregistruotas prekės ženklas padeda išvengti piktybiškų konkurentų veiksmų, neprarasti pelno, todėl  prekės ženklo teisinė apsauga yra labai svarbi.

Siekiant gauti prekės ženklo apsaugą yra svarbūs keli aspektai, tai - teritorija, kurioje norima gauti prekės ženklo apsaugą, prekės ženklo saugojimo terminai, prekės ženklo teisinės apsaugos gavimo kainos bei procedūros.

Prekės ženklas gali būti registruojamas skirtingais lygmenimis ir skirtingoms teritorijoms:

 • Lietuvoje (teikiant nacionalinę prekės ženklo paraišką)
 • visoje ES (teikiant paraišką bendrijos prekės ženklui gauti)
 • ne ES valstybėse narėse (tarptautinė prekės ženklo registracija, nurodant, kokiose valstybėse bus taikytina apsauga)

Bendrijos prekės ženklas ir tarptautinis prekės ženklas skiriasi savo galiojimo pobūdžiu. Paprastai tariant Bendrijos prekės ženklas išsiskiria tuo, kad Jūs gaunate vieningą prekės ženklą, kuris galioja visoje ES, todėl jį panaikinus galiojimas baigiasi visose ES valstybėse narėse. Tuo tarpu pagal tarptautinę prekės ženklo registraciją vienos paraiškos pagrindu gaunami keli atskiri prekės ženklai kelioms valstybėms, todėl vieno iš jų panaikinimas neturi tolimesnių padarinių kitose valstybėse galiojančiai prekės ženklo apsaugai.

Paraiška tarptautinei prekės ženklo registracijai yra teikiama jau įregistruoto nacionalinio ar Bendrijos prekės ženklo arba paduotos paraiškos nacionaliniam ar Bendrijos prekės ženklui registruoti, pagrindu.

Tai reiškia, kad siekiant užregistruoti prekės ženklą atskirose valstybėse, pvz. Rusijoje, atskirai tik Lenkijoje ir pan., prekės ženklas prieš tai pasirinktinai turi būti:

 • įregistruotas Lietuvoje
 • gauta Bendrijos prekės ženklo apsauga
 • paduota paraiška Lietuvos Valstybiniam patentų biurui
 • paduota paraiška Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai (Prekių ženklai ir pramoninis dizainas) (OHIM)

Prekės ženklo registravimo procedūra susideda iš 3 dalių:

 1. Paraiškos ir prekės ženklo ekspertizės
 2. Paraiškos teikimo Valstybiniam patentų biurui (nacionalinė registracija), Vidaus hormonizavimo tarnybai (Bendrijos registracija) arba Tarptautiniam Biurui WIPO (tarptautinė registracija)
 3. Prekės ženklo registravimo ir skelbimo oficialiame Prekės ženklų biuletenyje