Gaminių (abipusio pripažinimo) reglamentas

Kas yra Gaminių reglamentas?

Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) principų, kuris naudingas įmonėms ir vartotojams, atveriant rinkas ir skatinant valstybių narių tarpusavio prekybą.

Gaminių (abipusio pripažinimo) reglamento tikslas – stiprinti vidaus rinkos veikimą, gerinant laisvą prekių judėjimą ES rinkoje. Jis reikalauja, kad visos valstybės narės teiktų informaciją apie jų nacionalines technines taisykles gaminiams ir nustato standartinių procedūrų vykdymą vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

Gaminiams, kurie nėra reglamentuojami Bendrijos lygiu (pvz. baldai, dviračiai, kopėčios, brangieji metalai ir kt.), taikomos nacionalinės taisyklės, kurios dažnai riboja prekybą ES vidaus rinkoje ir didina administracines išlaidas verslui. Gamintojai, prekiaujantys tokiais nesuderintų sričių gaminiais, dažnai turi įrodinėti, kad jų gaminys atitinka valstybės narės, kurioje norima prekiauti, nacionalines taisykles. Reglamentas įtvirtina abipusio pripažinimo principą vidaus rinkoje ir supaprastina įmonėms patekimo į rinką sąlygas, todėl verslininkai gali lengviau parduoti savo prekes bet kurioje iš valstybių narių.

Kompetetingos institucijos, vadovaudamosis techninėmis taisyklėmis ir priimdamos sprendimą naudoti rinkos ribojimo priemones gaminiams (pvz. uždrausti prekiauti tam tikru gaminiu nacionalinėje rinkoje) turi pagrįsti, kad toks sprendimas yra reikalingas užtikrinti visuomenės interesą, yra proporcingas ir nediskriminuojantis.

Reglamentas tiesiogiai galioja 28 valstybėse narėse bei Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys, ir kurios taip pat sutiko su šiuo reglamentu. Gaminių kontaktiniai centrai, įsteigti valstybėse narėse, turi atsakyti į bet kokį prašymą suteikti informaciją apie gaminiams taikomas nacionalines taisykles ir procedūras per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo. Ši paslauga yra nemokama.

Per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (PGKC) galima susisiekti ir pateikti užklausą kitų valstybių gaminių kontaktiniams centrams.

Gaminių kontaktiniai centrai teikia informaciją apie:

  • nacionalines technines taisykles produktams
  • nacionalines produktų patvirtinimo procedūras
  • institucijas, atsakingas už patvirtinimą, išankstinių leidimų ir rinkos priežiūrą

Gaminių reglamentas

Europos Parlamento ir Tarybos priimtas Gaminių (abipusio pripažinimo) reglamentas (EB 764/2008) įsigaliojo 2009 m. gegužės 13 d. ir valstybėse narėse yra taikomas tiesiogiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl laisvo prekių judėjimo

2009 m. liepos 22 d. Nr. 835 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apei nacionalines technines priemones užtikrinimo nustato už Reglamento įgyvendinimą atsakingas institucijas bei informacijos pateikimo tvarką ir terminus.