Kontaktinis centras

Reglamentuojamos profesijos

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas tai - procedūra, kurią įvykdžius valstybė suteikia galimybę savo teritorijoje užsiimti reglamentuojama profesija ar profesine veikla, atsižvelgiant į specifinės profesinės kvalifikacijos turėjimą, įgytą kitoje valstybėje.

Reglamentuojama profesija – profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos rūšių grupė, kuriomis užsiimant (arba užsiimant vienu iš jos būdų) pagal teisės aktus tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Užsiėmimo būdu laikomas ir profesinio vardo, kurį naudoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus leidžiama tik turintiems tam tikrą profesinę kvalifikaciją, naudojimas, taip pat buvimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 1 priede išvardytų asociacijų arba organizacijų nariu.

Profesinė kvalifikacija – tai kvalifikacija, patvirtinta formalios kvalifikacijos įrodymu (diplomu, pažymėjimu, kompetenciją patvirtinančiu dokumentu) ir/arba profesine patirtimi.

Profesinė patirtis – tai asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal darbo sutartį ar savarankiškai pagal tam tikrą profesiją, arba užsiėmimas profesine veikla valstybėje narėje. Profesinė patirtis tvirtinama kompetentingos institucijos išduotu tam tikru dokumentu.

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija:

Birutė Kindurienė

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorė

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja

El. p.: Birute.Kinduriene@ukmin.lt; tel. Nr.: 8 706 63246

Sandra Kvaraciejienė

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

El. p.: Sandra.Kvaraciejiene@ukmin.lt; tel. Nr.: 8 706 63246Živilė Baušienė

Projektų vadovė