CE ženklinimas

Statybos produktai, kuriems yra parengti darnieji standartai ženklinami CE ženklu.

Ženklinant statybos produktus CE ženklu, turi būti vadovaujamasi Reglamente (EB) Nr. 765/2008 pateiktais bendraisiais ženklinimo CE ženklu principais, taip pat specialiomis ženklinimo CE ženklu nuostatomis, nustatytomis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB (toliau - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011) 8-9 straipsniuose.

Europos Komisijos parengtas leidinys apie statybos produktų ženklinimą CE ženklu.

CE ženklo aprašymą ir pavyzdį galima rasti čia.

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai taikomi ženklinant CE ženklu.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 8 straipsnis:

"<...> 2. CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos produktai, kurių eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas parengė laikydamasis 4 ir 6 straipsnių.

Jei gamintojas nėra parengęs eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 4 ir 6 straipsnius, statybos produktai nėra ženklinami CE ženklu.

Ženklindami arba paženklinę CE ženklu, gamintojai nurodo, kad prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, taip pat už atitiktį visiems taikomiems reikalavimams, nustatytiems šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ženklinimas šiuo ženklu.
Kituose atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės aktuose numatytos ženklinimo CE ženklu taisyklės taikomos nedarant poveikio šiai daliai.

3. Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikoms, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.
Todėl valstybės narės nacionalinėse priemonėse nenustato jokių nuorodų į kitus, nei CE ženklas, ženklus, kuriais patvirtinama atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikoms, kurioms taikomas darnusis standartas, arba tokias nuorodas pašalina.

4. Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnis:

" 1. Statybos produktas arba jo etiketė ženklinami CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu tai neįmanoma arba to neleidžia produkto pobūdis, CE ženklu ženklinama pakuotė arba kartu pridėti dokumentai.

2. Prie CE ženklo nurodomi du paskutiniai metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir registruotas adresas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai ir nedviprasmiškai identifikuoti gamintojo pavadinimą ir adresą, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, eksploatacinių savybių deklaracijos numeris, joje deklaruotų eksploatacinių savybių lygis arba klasė, nuoroda į taikomą darniąją techninę specifikaciją, notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris, jei taikoma, ir naudojimo paskirtis, kaip nustatyta taikomoje darniojoje techninėje specifikacijoje.

3. Statybos produktas CE ženklu ženklinamas prieš jį pateikiant į rinką. Taip pat gali būti ženklinama piktograma arba bet kokiu kitu ženklu, konkrečiai informuojančiu apie ypatingą pavojų ar naudojimą".

 

Statybos produktai, kuriems nėra parengti darnieji standartai.

Statybos produktai, kuriems nėra parengti darnieji standartai, CE ženklu gali būti ženklinami, jei jiems yra parengti Europos techniniai vertinimai pagal atitinkamus EOTA reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2017-09-12Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas