Kontaktinis centras

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Norėtume sužinoti daugiau informacijos apie santechnikos gaminių (vandens maišytuvų) iš Kinijos deklaravimo ir pateikimo į Lietuvos rinką.

A. Tiekiant produktą į Lietuvos rinką reikalinga pateikti dokumentus identifikuojančius produktą ir jo paskirtį, t.y. turi būti parengta produkto eksploatacinių savybių deklaracija.

Nėra informacijos, kad vandens maišytuvams būtų rengiami darniųjų Europos standartų projektai. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas" nuostatomis.

Bekontakčiai vandens maišytuvai turi būti paženklinti CE ženklu pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006m. gruodžio 15d. įsakymo Nr. IV-1328 "Dėl elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo 2016m. balandžio 11d. Nr. 1V-427 (2014/30/ES direktyva). Mechaniniai turėtų turėti tiekėjo deklaraciją, nes  maišytuvams svarbios darbinio spaudimo, srovės stiprumo, max vandens temperatūros, triukšmo klasės ir pan. savybės.

Vandens maišytuvai turi tenkinti 98/83/EB direktyvos reikalavimus.

K. Konkurentai teigia, kad turi įvairius sertifikatus vonių dangos atnaujinimui. Ar jie yra privalomi?

A. Reglamentuojamų statybos produktų sąraše yra pateikti „šildymo vandentiekio ir vėdinimo įrenginiai“ ir jiems keliami reikalavimai (darnieji standartai) Peržiūrėjus konkrečiai vonias yra 17.11, 17.12, 17.20, 17.47 (ir panašūs produktai). Prie jų visų yra nurodytos eksploatacinių savybių pastovumo ir vertinimo sistema – 4.

Pagal 4 sistemą (EP ir Tarybos Reglamentas Nr. 305/2011 V priedas):

Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais elementais:

a) gamintojas:

i) nustato produkto tipą pagal tipo bandymą, su tipu susijusius skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

ii) vykdo vidinę gamybos kontrolę;

b) užduotims atlikti notifikuotosios įstaigos paslaugos nereikalingos.

Taigi reikalingą eksploatacinių savybių deklaraciją rengia pats gamintojas, nedalyvaujant trečiai šaliai.

Įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, sąrašas yra tvirtinamas LR aplinkos ministro įsakymu.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6BC0272D89E1/gErUfTVFwj

K. Norėtume sužinoti apie kuro saugyklas reglamentuojančius teisės aktus.

A. Informacija apie termoplastikines kuro talpas – jos yra įtrauktos į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, reikalavimai apibrėžti standarte „EN 13341:2005+A1:2011 Termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas yra periodiškai (maždaug kartą per metus) atnaujinamas.

Kiti teisės aktai:

DĖL ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO DEGALINIŲ BEI ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO TALPYKLŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ (LAND 80-2006) PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A04EF56BB6C

DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B28FCA7DA3BA

DĖL KURO OBJEKTŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F370D650C3B8

K: Esame statybinės produkcijos, įmaišų į betoną gamintojai. Šias įmaišas gaminame ir sertifikavome notifikuotoje įstaigoje Latvijoje pagal darnųjį standartą LVS EN 934-2:2009+A1:2012. Ar galime įveždami šias įmaišas į Lietuvą, Eksploatacinių Savybių deklaracijoje nurodyti Lietuvišką darnaus standarto atitikmenį (LST EN 934-2:2009+A1:2012)

 

A: Jūsų minimiems statybos produktams yra parengtas Europos darnusis standartas (EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas). Šis standartas yra tiesiogiai perkeltas į šalių narių teisinę bazę, todėl ESD (kuri tiekiant produktus į Lietuvos rinką turi būti parengta lietuvių kalba) gali būti nurodytas Lietuviškas standarto atitikmuo.

K: Ar nuo 2013 m. liepos 1 d., kai pilna apimtimi pradėtas taikyti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, statybos produktai privalo būti paženklinti CE ženklu?

A: Norint prekiauti statybos srities gaminiais Europos Sąjungoje nuo 2013 metų liepos 1 d. gamintojas privalo parengti eksploatacinių savybių deklaraciją ir paženklinti gaminį CE ženklu jeigu:

  • gaminiui taikomas darnusis Europos standartas ir bendro taikymo periodas yra psibaigęs,

ARBA

  • gaminiui buvo išduotas Europos techninis įvertinimas.

PASTABA: Gamintojas turi teisę nerengti eksploatacinių savybių deklaracijos ir neženklinti gaminio CE ženklu, jeigu jam yra taikoma bent viena išlyga, numatyta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 penktame straipsnyje. Jeigu gaminiui yra taikoma išlyga, gamintojui yra paliekama teisė pačiam apsispręsti dėl ekspoatacinių savybių deklaracijos parengimo ir gaminio ženklinimo CE ženklu.

K: Gamintojas iki 2013 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje pardavinėjo gaminį su CE ženklu. Ką jam reikėtų daryti norint ir toliau prekiauti savo gaminiu?

A: Gamintojas gali ir toliau prekiauti gaminiu jeigu:

  • Jis yra parengęs eksploatacinių savybių deklaraciją pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 trečią priedą ir pateikia jos kopiją klientui; gamintojai gali parengti eksploatacinių savybių deklaraciją vadovaudamasis atitikties sertifikatu ar atitikties deklaracija, kuri buvo išduota iki 2013 m. liepos 1 d vadovaujantis Tarybos direktyva 89/106/EEB.
  • Jis paženklino gaminį CE ženklu ir pateikė 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnio antroje dalyje nurodytą informaciją;
  • Jis gaminio nepaženklino klaidinančiais užrašais ar ženklais, kurie galėtų suklaidinti trečiąsias šalis dėl CE ženklinimo reikšmės ar formos.

K: Ar po 2013 m. liepos 1 d. platintojas privalo pašalinti iš savo prekybos vietų statybos srities gaminius, kuriuos įsigijo iki liepos 1 d. ir a) kurie jau buvo paženklinti CE ženklu vadovaujantis Tarybos direktyva 89/106/EEB, bet jiems nėra parengta eksploatacinių savybių deklaracija, arba b) kurie nepaženklinti CE ženklu, nors jiems taikomas darnusis Europos standartas pagal Tarybos direktyvą 89/106/EEB?

A: Ne. Platintojas ir toliau gali prekiauti šiais gaminiais, tačiau naujai įsigyti statybos srities produktai turi būti paženklinti CE ženklu ir turėti eksploatacinių savybių deklaraciją pagal Reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus.

K: Ką reiškia gaminio „pateikimas į rinką“?

A: Gaminio pateikimas į rinką reiškia to gaminio pirmasis pardavimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje.

PASTABA: Kiekvienas gaminys ar gaminio siunta (pvz., kiekvienas langas, pakuotė/sunkvežimis plytų) yra pateikiamas į rinką atskirai. Tai, kad panašūs produktai buvo parduodami ankščiau, nereiškia naujojo gaminio pateikimo į rinką. Todėl gamintojai turi parengti eksploatacinių savybių deklaraciją ir paženklinti gaminį CE ženklu vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, net jeigu panašiais gaminiais buvo prekiaujama iki liepos 1 d.

K: Prekiaujame dažais ir gruntais, kurie yra skirti apsaugai nuo korozijos. Labai norėčiau sužinoti, ar šie produktai patenka į 2011 m. kovo 9 dienos EP ir Tarybos reglamento 305/2011 taikymo sritį? Šio reglamento IV priede neradau tokio pobūdžio statybos produktų.

A: Darniosios srities statybos produktai (statybos produktai, kuriems yra taikomi darnieji Europos standartai arba Europos vertinimo dokumentų pagrindu ir gamintojo iniciatyva parengti Europos techniniai įvertinimai) Lietuvos Respublikos, kaip ir bet kurios kitos ES šalies narės, rinkai nuo 2013 m. liepos 1 d. tiekiami vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), reikalavimais. Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių išreiškimo ir šių produktų ženklinimo „CE“ ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos.

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems taikomos darniosios techninės specifikacijos, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), nustatyta tvarka;

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.   

Reglamentuojamų Statybos produktų sąraše reikalavimai dažams pateikti 14 punkte

K: Ar lieka galioti mūsų įmonės standartai ĮST, pagal kuriuos gaminam produktą (tai yra produktas neturi darniojo standarto bei CE ženklinimo)?

A:Statybos įstatyme ir minėtuose jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ar jų projektuose nėra nuostatų, reglamentuojančių pokyčius susijusius su įmonės standartų galiojimu. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435) 2 straipsnio 3 dalies nuostatomis, įmonės standartas – tai juridinio asmens parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti juridinio asmens gaminiai, procesai ar paslaugos. Atsižvelgiant į tai, įmonės standartų galiojimo ar jų pripažinimo netekusiais galios klausimai priskirtini juos parengusio juridinio asmens kompetencijai.

K: Kaip turi atrodyti mūsų deklaracijos? Ar lieka galioti Atitikties deklaracijos ar keičiama į DoP (eksploatacinių savybių deklaracija) ? Jei DoP: tai kokią taikyt sistemą (1-4 ?) Ką daryt tokiu atveju, jei nėra nei darniojo standarto, nei CE ženklinimo, nei paminėta vertinimo sistema?

A: Statybos produkto atitikties deklaracija turi būti pakeista į statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją nuo 2013m. liepos 1d.. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo, kuriuo tvirtinama nauja Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo redakcija, numatyta, kad reglamentuojamų statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka. 

K. Jei produktų nėra „Reglamentuojame statybos produktų sąraše“, tai STR 1.01.04:2015 negalioja, nes jame parašyta (III skyrius. 6 pastraipa):

„Statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą nustato Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.“ Tai taip išeina, kad visiems statybiniams produktams reikia „Eksplotacinių savybių deklaracijos“.

A. Nepaisant visų poįstatyminių teisės aktų nuostatų, visuomet galioja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio nuostatos, nustatančios nedarniosios srities statybos produktų tiekimo rinkai sąlygas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatomis, gamintojas visuomet (net jeigu produktas ir nenurodytas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše) turi atlikti nedarniosios srities statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą bei tikrinimą ir parengti statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, kuria prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms, ir kitus dokumentus.
Tais atvejais, kai statybos produktas nenurodytas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, gamintojui suteikiama tam tikra pasirinkimo laisvė, kaip įgyvendinti dalį minėtų prievolių. T.y., kokią techninę specifikaciją taikyti ir pagal kurią iš statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo bei tikrinimo sistemų, numatytų STR 1.01.04:2015, atlikti statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą bei tikrinimą, yra gamintojo pasirinkimas. Eksploatacinių savybių deklaracija turi būti parengta pagal STR 1.01.04:2015 nustatytą formą.

K. Jei produktui iki 2013.07.01 buvo parengta atitikties deklaracija, ar produktas gali būti tiekiamas į rinką?

A. Pagal Reglamento 305/2011 66 straipsnį, yra numatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Statybos produktai, kurie anksčiau nei 2013m. liepos 1d. buvo pateikti į rinką pagal Direktyvą 89/106/EEB, laikomi atitinkančiais šį reglamentą. Tai reiškia, kad Jūsų minimu atveju statybos produktai gali būti tiekiami į rinką.

K. Mūsų įmonė apdirbinėja stiką - grūdina, laminuoja (daugiasluoksnis stiklas) , daro stiklo paketus. Kokia forma turime deklaruoti gaminio atitiktį? Atitikties deklaracijos forma kaip reglamentuoja Europos standartai (pvz. LST EN 1279-5), kurie reglamentuoja tokių gaminių gamybą, ar eksplotacinių savybių deklaracijos forma (pagal reglamentą 305/2011). Ar abu variantai?

A. Jūsų minimiems ir gaminamiems statybos produktams taikomi Europos darnieji standartai, todėl pilnai galioja Reglamento 305/2011 reikalavimai ir nuorodos. Pagal reglamentą statybos gaminiams ir produktams Gamintojas parengia gaminio eksploatacinių savybių deklaraciją pagal nurodytą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą. Produktas taip pat turi būti pažymėtas CE ženklu pagal Reglamento reikalavimus. Jei gamintojui reikalinga pagalba rengiant dokumentus ir bandymus pagal nurodytą tikrinimo ir vertinimo sistemą, jis gali kreiptis pagalbos į nurodytas notifikuotas įstaigas, 

K. Mūsų įmonė perka žaliavinį plieną (Aliumocinką, cinką, aliuminį ir kt.), kurį naudojame gamyboje. T.y. savo dirbtuvėse iš metalo darome ruošinius (vamzdynų ir įrenginių izoliacijos uždengimui) ir juos montuojame objekte. 

Iš gamintojo visada gauname sertifikatą metalui. Šiais metais buvo patikrinimas ir pareikalavo eksploatacinių savybių deklaracijos metalui. 

Užklausus to pas gamintoją, jis atsakė, kad tokios deklaracijos jis nerašo, ir kad perkama yra žaliava, o ne statybos produktai, ir kad produktus pasigaminame mes patys, todėl ESD turime išduoti mes. Tačiau gamindami šiuos ruošinius iš skardos (jie ruošiniai, ne gaminiai), mes pačios žaliavos savybių nepakeičiame. Tiesiog sulankstome juso tam tikra forma, ar padarome kantus, ir t.t.

Ką galėtumėt patarti?

A. Tikėtina, kad tokiems produktams turėtų būti rengiama ESD. Pagal pateiktą aprašymą, jeigu jie montuojami ir instaliuojami statinyje, jie laikytini statybos produktais, už kurių eksploatacines savybes gamintojas turi prisiimti atsakomybę. Juk šie produktai turi atitikti bent tam tikrus geometrinių išmatavimų, jų tikslumo reikalavimus (skardo lakštai lankstomi, formuojami ir pan.), už atitiktį kuriems turi būti prisiimta atsakomybė. Galiausiai, gamybos procese lankstant skardą gali būti pažeistas jos apsauginis sluoksnis ir pan. Tokiu atveju manom, kad yra pagaminamas naujas produktas ir jam reikia rengti ESD.

Paklausime teisingai pažymėta, kad minėtiems skardos gaminiams gaminti naudojami skardos lakštai laikytini žaliava.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Jūs gaminate statybos produktą ir jam turi būti parengiama eksploatacinių savybių deklaracija.

K. Esame statybinių varžtų importuotojai, šiems varžtams parengti darnieji standartai. Norėtume daliai produktų tapti gamintojais. Kokie reikalavimai yra keliami?

A. Darniojoje srityje šiuo atveju taikytinas Statybos produktų reglamento 15 straipsnis, pagal kurį platintojui taikomos 11 straipsnyje nurodytos gamintojo prievolės, t. y, kai jis pateikia į rinką produktą naudodamas savo pavadinimą arba prekės ženklą. Toks „tapimas“ gamintoju, susijęs su visų gamintojui tenkančių įsipareigojimų perėmimu: nuo ESD parengimo ir produkto paženklinimo „CE“ ženklu savo vardu iki jam tenkančių užduočių pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas įgyvendinimo, bendradarbiavimo su rinkos priežiūros institucijomis ir be abejo visiškai kitokios atsakomybės.

Statybos produktų reglamentas nereguliuoja gamintoju norinčio tapti platintojo santykių su tikruoju gamintojų. Tai susitarimo reikalas. Bet kuriuo atveju, sutarimas turi būti, nes pirminis gamintojas tampa gamintojo prievoles prisiėmusio platintojo subrangovu. 

DUK angliška versija

 

Atnaujinta 2017-10-12Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas