Kontaktinis centras

Reglamentuojami statybos produktai

Statybos produktus pagal jų tiekimo rinkai sąlygas galima skirstyti į dvi grupes: darniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatomis rinkai tiekiamus statybos produktus, turinčius darniąsias technines specifikacijas (darniuosius Europos standartus ir Europos vertinimo dokumentus, kurių pagrindu išduodami Europos techniniai įvertinimai), ir nedarniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis nacionalinių teisės aktų (Lietuvos Respublikoje - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo) nuostatomis rinkai tiekiamus statybos produktus, neturinčius darniųjų techninių specifikacijų.

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems yra parengtos darniosios techninės specifikacijos, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, nustatyta tvarka.

Reglamentuojamų statybos produktų, kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  (toliau - statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015) nustatyta tvarka.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Gamintojas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, tiekiantis Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktus, turi išduoti į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamo ar tiekiamo jai statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka, arba jeigu nėra produkto darniosios techninės specifikacijos - eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą - vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reikalavimais.

Paskirtųjų ir notifikuotųjų įstaigų funkcijos

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą.

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą

Teisės aktų, nustatančių statinių reikalavimus, darančius įtaką ir rodikliams, kuriuos pagal naudojimo paskirtį turi atitikti Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, sąrašas. Šis orientacinis teisės aktų sąrašas sudarytas ne pagal atskirus statybos produktus, bet pagal jų sritis. Ieškant konkretaus teisės akto - žiūrėti aktualią to teisės akto redakciją, t.y. redakciją su paskutiniais pakeitimais.

1. UŽPILDAI

Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16;

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17.

2. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

3. BETONAI IR SKIEDINIAI

STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754; 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150.

4. MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-38;

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754. 

5. TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604;

STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.;

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571;

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127;

STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-370;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387;

STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219;

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264

6. BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70

7. LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS

STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

8. MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI

STR 2.05.07:2005 “Medinių konstrukcijų projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-79;

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

9. STIKLAS IR GAMINIAI

STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

10. STOGO DANGOS IR GAMINIAI

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

11. SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS

STR 2.05.13:2004 “Statinių konstrukcijos. Grindys”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

12. HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;

Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86;

Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 08 d. įsakymu Nr. VE-24;

Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V–114

HN 105:2004 „Polimeriniai Statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-895

13. GEOSINTETIKA

Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121

14. DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS

HN 105:2004 „Polimeriniai Statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-895.

15. GALIOS, VALDYMO IR RYŠIŲ KABELIAI

"Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011m. gruodžio 20d. įsakymas Nr. 1-309

16. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 08 d. įsakymu Nr. D1-376.

17. ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390;

STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;

HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455;

HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770;

Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250.

18. ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI

STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44;

STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101.

19. METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI

STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-152;

STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101;

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233.

20. TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS

STR 2.06.02:2001 “Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319;

STR 2.06.04:2011 “Gatvės. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933;

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7;

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52;

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390;

Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69.

21. DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI

Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykliės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. d. įsakymu Nr. 1-249;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

22. PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS

STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-84;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66 "Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo".

23. STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomieji saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580;

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66 "Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo".

24. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomieji saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1.

25. DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS

Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykliės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. d. įsakymu Nr. 1-249;

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

26. KITI GAMINIAI

Kitą informaciją apie Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktus (Europos Komisijos sprendimai), notifikuotąsias įstaigas, darniuosius standartus, Europos techninio įteisinimo rekomendacijas (ETAG) galima rasti NANDO duomenų bazėje.

 

Darnieji standartai:

Statybos produktams (EN)

Statybos produktams (LT)

 

Atnaujinta 2017-08-23Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas