Kontaktinis centras

Statybos srities gaminių kontaktinis centras (SSGKC)

2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011). Šiuo tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktu, nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių išreiškimo ir šių produktų ženklinimo „CE“ ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės paskiria Statybos srities gaminių kontaktinius centrus pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, 9 straipsnį.

Lietuvos Respublikoje Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ paskirta vykdyti VšĮ „Versli Lietuva“.

Statybos srities gaminių kontaktiniai centrai naudodami skaidrius ir lengvai suprantamus terminus teikia informaciją apie nuostatas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, preambulės 4 pastraipa)  jos teritorijoje, kuriomis siekiama, kad būtų vykdomi esminiai statinių reikalavimai, taikomi kiekvieno statybos produkto naudojimo paskirčiai.

Tam, kad įmonės, ypač mažos ir vidutinės, galėtų rasti patikimą ir tikslią informaciją apie statybų srities teisės aktus Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jos ketina pateikti į rinką savo statybos produktą, būtina užtikrinti tokios informacijos prieinamumą vienoje vietoje. Tai - esminė Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcija.

Dėl informacijos, kurią VšĮ „Versli Lietuva“ teikia pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 vykdydama Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas, prašome kreiptis užpildant šią užklausos formą.

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių statybos srities gaminių kontaktiniai centrai

Teisinė informacija:

Eksploatacinių savybių deklaracija:Saulius Oželis

Vyr. projektų vadovas