Verslo plėtra

Mokesčiai

Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią valstybei turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų.

Mokesčių rūšys

Progresiniai mokesčiai – mokesčiai, kurie santykinai didėja didėjant pajamoms, gaunant didesnį pelną, turint ar įsigyjant vertingesnį turtą didėja. Vienas iš tokių yra gyventojų pajamų mokestis, kurio dydis tiesiogiai priklauso nuo gaunamo darbo užmokesčio. Šis mokestis skaičiuojamas nustatytu tarifu nuo sumos, viršijančios valstybės nustatytą minimalią darbo užmokesčio sumą.

Proporciniai mokesčiai – mokesčiai, mokami proporcingai nuo gaunamų pajamų, pelno, turimo ar įgyjamo turto, nepriklausomai nuo jo vertės. Tokių mokesčių pavyzdžiu gali būti socialinio draudimo įmokos Sodrai, gyventojų pajamų mokestisžemės mokestis ir kiti.

Platesnę informaciją apie Lietuvos mokesčių sistemą sudarančius mokesčius galite rasti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13  straipsnyje.

Pagrindiniai verslo įmonės mokami mokesčiai

 1. Gyventojų pajamų (GPM) (su darbo santykiais susiję mokesčiai);
 2. Pelno mokestis (AB, UAB, IĮ,MB, ūkinės bendrijos ir t.t.);
 3. Pridėtinės vertės (PVM) (moka visos įmonės, įsiregistravusios kaip PVM mokėtojos);
 4. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto (įmonės moka tada kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą);
 5. Įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies);
 6. Valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 7. Akcizai.

Pasirinkite dominančią temą:

Mokesčių mokėtojų registravimo procedūra
PVM mokesčio mokėtojo registravimo procedūra
Mokesčių mokėjimo ir grąžinimo tvarka
Ūkinei-komercinei veiklai taikomi mokesčių tarifai

 

Mokesčių mokėtojų registravimo procedūra

Juridinio asmens steigimas (UAB, MB, VšĮ, IĮ)

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į Juridinių asmenų registrą (JAR) yra automatiškai įregistruojami į Mokesčių mokėtojų registrą (MMR). Pasikeitus atitinkamose formose teikiamiems duomenims, duomenis mokesčių mokėtojas turi tikslinti. Plačiau apie paslaugą galite pasiskaityti čia.

Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu: 

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis:
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • individualios įmonės steigėjas, yra veiksnus fizinis asmuo;
 • dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos, viešosios įstaigos, mažosios bendrijos ar labdaros ir paramos fondo pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Daugiau informacijos apie įmonės registravimą elektroniniu būdu galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie įmonės registravimą per notarą galite rasti čia.

Individualios veiklos įregistravimas

Fiziniai asmenys, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą arba, kai jiems atsiranda prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį jį reglamentuojančio įstatymo pagrindu, yra registruojami į MMR.

Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę mokesčių administratoriui prašymą ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo.

Kitų fizinių asmenų vykdomos veiklos sustabdymas MMR gali būti registruojamas motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiui pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktą informaciją.

Advokatų, jų padėjėjų, notarų, antstolių veiklos nutraukimas MMR gali būti registruojamas pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu tokie pranešimai yra gauti.

Kiti mokesčių mokėtojai, pageidaujantys nutraukti veiklą, turi apie tai pranešti mokesčių administratoriui.

Iš MMR fiziniai asmenys išregistruojami mirties atveju.

Jei pasikeičia ir/ar papildomi MMR įregistruoti duomenys, fiziniai asmenys duomenis turi patikslinti. Duomenys gali būti tikslinami ir mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Individualios veiklos vykdymo pažyma suformuojama Mano VMI įregistravus fizinio asmens individualią veiklą.

Apie individualios veiklos pažymos išdavimo procedūrą daugiau galite pasiskaityti čia.

Pažymą taip pat galima atsiimti VMI.

Apie verslo liudijimo išdavimo procedūrą daugiau galite pasiskaityti čia.

 

PVM mokesčio mokėtojo registravimo procedūra

Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 71-1 straipsnių nustatytais atvejais privalo, o 72 straipsnio nustatytais atvejais turi teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais.

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys.

Prašymas įregistruoti į PVM mokėtojus FR 0388.

Pasikeitus duomenims, Lietuvos ar užsienio valstybių asmenys turi pateikti prašymą su patikslintais duomenimis.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

 

Mokesčių mokėjimo ir grąžinimo tvarka

Mokesčių mokėjimas

 • Jūs turite mokestį reglamentuojančiame įstatyme nustatytais terminais sumokėti į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą;
 • Mokėjimo dokumente Jūs turite nurodyti įmokų kodą. Kodai yra paskelbti VMI prie FM interneto svetainėje, juos galite rasti bankuose, AVMI stenduose;
 • Jums prireikus, pagal raštišką prašymą AVMI galėsite gauti įmokų suderinimo aktą, kuriame bus informacija apie Jūsų deklaruotus ir sumokėtus mokesčius, taip pat bus nurodytos mokesčių permokos (nepriemokos), delspinigių, baudų sumos ir pan.;

Permokų grąžinimas ir įskaitymas

 • Mokesčio mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčio mokėtojo mokesčių, administruojamų VMI ir muitinės, mokestinei nepriemokai padengti. Permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojui;
 • Jei Jūs pageidaujate, kad mokesčio permoka būtų įskaityta deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat mokesčiams muitinėje įskaityti, Jūs turite pateikti atitinkamą prašymą;
 • Mokesčio permoka (skirtumas) grąžinima per 30 dienų nuo Jūsų prašymo grąžinti permoką gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją grąžinama ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 d., o jeigu pasibaigus atitinkamam metinės deklaracijos pateikimo terminui pateikiama patikslinta deklaracija, tai susidariusi permoka grąžinama ne vėliau kaip per 90 dienų po patikslinstos deklaracijos gavimo dienos.
 • Tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos (skirtumo) atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, permoka grąžinama ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčio administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Jei patikrinimo metu nenustatyta pažeidimų - ne vėliau kaip per 20 dienų po pažymos įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Šiuos terminus nustato Mokesčių administravimo įstatymas, o atskirais atvejais - mokesčio įstatymas;
 • Jei atitinkamame mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant atgal nuo įskaitymo dienos, o kai yra mokesčio mokėtojo prašymas, - nuo šio prašymo pateikimo dienos.
 • Jei iki prašymo pateikimo mokesčių mokėtojas atlieka veiksmą, liudijantį apie tai, kad jis žino apie mokesčio permokos (skirtumo) buvimą, minėtas terminas skaičiuojamas nuo to veiksmo atlikimo dienos. Į minėtą terminą neįskaičiuojami kalendoriniai metai, kuriais buvo taikoma abipusio susitarimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse.

Daugiau informacijos galite rasti  Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

 

Ūkinei-komercinei veiklai taikomų mokesčių tarifai

GPM - 15 % pajamų mokesčio tarifas.

 • Individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, taikomas 5 proc.pajamų mokesčio tarifas.
 • Pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.
 • Visoms pajamoms, išskyrus pajamas, kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas, taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas;
 • Pajamoms iš paskirstytojo pelno, įskaitant dividendus, apskaičiuotus ir deklaruotus per 2014 ir tolesnius metus  taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.
 • Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi, turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Mokesčio bazė: apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno, šio įstatymo nustatyta tvarka atimama:

 • neapmokestinamosios pajamos;
 • pajamos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą;
 • leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu;
 • per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos;
 • neapmokestinamasis pajamų dydis (tik iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais gautų pajamų ir tik mokestiniu laikotarpiu) ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis;
 •  nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos (apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas).

Apskaičiuojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę apmokestinamąsias pajamas, iš visų per nuolatinę bazę gautų pajamų atimamos neapmokestinamos individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamos ir (arba) leidžiami atskaitymai, susiję su tų individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamų gavimu arba uždirbimu.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.

Pelno mokestis – 15%

Detalesnė informacija apie pelno mokesčio taikymą skirtingoms pajamų grupėms pateikiama čia.

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra:

 • visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos  Respublikoje  ir ne Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvos vieneto pajamas įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityvios pajamos arba jų dalis;
 • Į Lietuvos vieneto (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) pajamas taip pat įskaitomos tos Europos ekonominių interesų grupės pajamos.

Per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Užsienio vieneto mokesčio bazė yra:

 • užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos;
 • per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje, pajamų;
 • užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvos Respublikoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos tam tikrų rūšių pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje.

Vienetų mokesčio bazė taip pat yra:

 • Gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį.
 • Iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

Detalesnė informacija apie pelno mokestį pateikiama čia.

PVM – 21 % .

Taikomas teikiamoms ir perkamoms prekėms ir paslaugoms, nuo jų pirkimo arba pagaminimo kainos.

 • Registruotis PVM mokėtojais privalės įmonės, jeigu bendra pajamų šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur arba įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
  Mokėtina į biudžetą PVM suma turi būti apskaičiuota ne nuo ribą viršijančios pajamų sumos, o nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, sumos.  
 • Leidžiama tikslinti („susigrąžinti") pardavimo PVM dėl susidariusių beviltiškų skolų. Iki šiol į biudžetą sumokėtas pardavimo PVM nebuvo „grąžinamas" neatsižvelgiant į tai, kad skola tapo beviltiška. Šio pakeitimo nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms apskaičiuotoms ir deklaruotoms nuo 2012 m. sausio.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.

Nekilnojamo turto – nuo 0,3% iki 3% (nuo 2013m sausio 1d.)

 Skaičiuojamas nuo nekilnojamo turto vidutinės rinkos vertės, nustatomos VĮ „Registrų centras“, taikant masinį nekilnojamojo turto vertinimo būdą su tam tikrom išimtimis.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.

Įmokos į Garantinį fondą – 0,2 %

Skaičiuojamas nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokamas nuo tos dienos, kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.

Garantinį fondą nuo 2017-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami mutatis mutandis laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Garantinį fondą 0,2 proc. dydžio įmokos yra skaičiuojamos nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos.Įmokos neskaičiuojamos nuo pajamų pagal autorines sutartis, pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos, nuo atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovų atlygio.

Garantinio fondo įmokos skaičiuojamos ir mokamos tais pačiais terminais, įmokų kodais, informacija apie apdraustuosius teikiama tokiomis pačiomis formomis kaip ir VSD įmokos.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.

VSD įmokos atskiroms draudėjų grupėms yra skirtingos.

1. Draudėjų bendrasis valstybinio pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 30,3 proc. dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 22,3 proc.

2) ligos socialiniam draudimui – 1,2 proc.;

3) motinystės socialiniam draudimui – 2,2 proc.;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,6 proc. (išskyrus, kai sudaryta terminuota sutartis – tokiu atveju nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas už apdraustąjį nuo 2017 m. liepos 1 d. didinamas du kartus);

5) sveikatos draudimui – 3 proc

Šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,2 proc. dydžio tarifas ir keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės ir šioms grupėms priskirti draudėjų mokami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai:

I   grupė –  0,18 procento;

II  grupė –  0.39 procento;

III  grupė – 0,9 procento;

IV grupė – 1,8 procento.

2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

Draudėjų priskirtų I, II ir III nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas pagal socialinio draudimo rūšis:

 

I grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas – 30,98 proc. (su garantiniu – 31,18 proc. )

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

- pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc.                                 

- ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc

- nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.

- sveikatos draudimui 3,0 proc.

- nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,18 proc.

- garantinis fondas 0,2 proc.

 

II grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas  - 31,19 proc.  (su garantiniu – 31,17 proc.) 
 

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

- pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc.

- ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.
- nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.
- sveikatos draudimui 3,0 proc.
- nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,39 proc.

- garantinis fondas 0,2 proc.

 

III grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas - 31,7 proc. (su garantiniu –31,9  proc.) 

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

- pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc.  

- ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.
- nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.
- sveikatos draudimui 3,0 proc.
- nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,9 proc.

- garantinis fondas 0,2 proc.

 

2. Apdraustųjų įmokų tarifas – 9 proc. arba 11 proc. (jei apdraustasis kaupia pensijai savo lėšomis 2 proc.) ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
1) pensijų socialiniam draudimui – 3 procentai arba 5 procentai
2) privalomajam sveikatos draudimui – 6 procentai.

 

3. Savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius) bendrasis valstybinio pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 37,7 proc.  dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

 1) pensijų socialiniam draudimui – 25,3 proc.

 2) ligos socialiniam draudimui – 1,2 proc.;

 3) motinystės socialiniam draudimui – 2,2 proc.;

 4) sveikatos draudimui – 9 proc.

 

4. Individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams patvirtintos tokios valstybinio socialinio draudimo įmokos:

1) pensijų socialiniam draudimui – 25,3 proc.

2) ligos socialiniam draudimui – 1,2 proc.;

3) motinystės socialiniam draudimui – 2,2 proc.;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,6 proc.  (išskyrus, kai sudaryta terminuota sutartis – tokiu atveju nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas už apdraustąjį nuo 2017 m. liepos 1 d. didinamas du kartus);

5) sveikatos draudimui – 9 proc.

 

5. Asmenims, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, patvirtintos tokios valstybinio socialinio draudimo įmokos:

1)pensijų socialiniam draudimui – 25,3 proc. 

2) sveikatos draudimui – 9 proc.

 

Įmokos mokamos:

 • nuo darbuotojui priskaičiuotos mėnesinės algos.
 • individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams išimama lėšų suma arba asmeniniams poreikiams išimama suma, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA), kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.

 

Akcizai

Skirtingi prekėms ir paslaugoms (apmokestinamos šios prekės: etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai; apdorotas tabakas; energetiniai produktai; elektros energija; akmens anglys, koksas ir lignitas, elektros energija).

Tenka sumokėti apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, registruotiems arba neregistruotiems prekybininkams, importuotojams, įstatymo nustatytais atvejais – ir kitiems asmenims.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą pateikiama čia.Ina Smalinskienė

Atstovė regione