Verslo pradžia

Individuali veikla

Kas yra individuali veikla?

Norintiems pradėti verslą, nėra būtina įsteigti įmonę. Individuali veikla yra patogus ir pigus būdas pradėti verslą neturint juridinio asmens. Tai tam tikras veiklos būdas, jei norite dirbti sau. Tereikia įsigyti verslo liudijimą arba užsiregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) ir gauti individualios veiklos pažymą. Nusprendus nutraukti veiklą pagal pažymą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos. Taigi, tiek veiklos pradžia, tiek pabaiga yra greita ir nebrangi. Individualia veikla gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo, net ir turėdamas pastovų darbą.

Individualios veiklos vykdymo būdai

Individualią veiklą galima vykdyti dviem būdais, paspaudę rasite kiekvienos formos aprašymą:

1. Pagal verslo liudijimą;

2. Pagal pažymą.

Detalų šių dviejų formų palyginimą rasite čia.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar vadinamą patentą, iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą - pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo.  Tiesa, su verslo liudijimu galima vykdyti ne visas veiklas, yra baigtinis veiklų sąrašas, kurių vykdymui yra leidžiamas verslo liudijimas. 

Veiklas, kurias galima vykdyti įsigijus verslo liudijimą, rasite čia

Tam tikrais atvejais Lietuvos teisės aktai gali nustatyti reikalavimą įsteigti įmonę vykdyti tam tikrą veiklą arba turėti licenciją, leidimą ar kitokį dokumentą, suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla, todėl vertėtų pasitikrinti, ar jūsų planuojamai veiklai taikomas toks reikalavimas.

Licencijų (leidimų) sąrašą rasite čia.

 

Individuali veikla pagal verslo liudijimą 

 

Verslo liudijimas - tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, Verslo liudijimo skaičiuoklėje galite susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai. Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorius). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia, arba skambinti į Lietuvos statistikos departamentą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.  

Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) arba elektroniniu būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų).

Informaciją apie verslo liudijimo išdavimą/pratęsimą/nutraukimą rasite čia.

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500  eurų prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr. 1146 redakcija)  nurodytas išimtis: prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.

Išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų per mokestinį laikotarpį

Aktualią informaciją, susijusią su verslo liudijimu rasite čia.

 

Individuali veikla pagal pažymą


Individualios veiklos pažyma - tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paštu, ar  elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Fizinių asmenų veiklos įregistravimą/išregistravimą/duomenų keitimą mokesčių mokėtojų registre rasite čia.

Pagal išduodamą pažymą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus tam tikrus atvejus kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla:

a) veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia

b) licencijuojamų veiklų sąrašą rasite čia

Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t. y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.
Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, kurias rasite čia.

Jei kyla klausimų dėl individualios veiklos pasirinkimo: verslo liudijimas ar pažyma, ar mokėtinų mokesčių turint pažymą, kreipkitės į Iną Smalinskienę el. paštu i.smalinskiene@verslilietuva.lt.

Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas

 

 

Individualios veiklos pažyma

Verslo liudijimas

Pagrindinis skirtumas

 

GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų apmokestinamųjų pajamų, t.y. faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo

Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio)

Veiklos apribojimai

 

Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla)

 • Galimos veiklos išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše  
 • PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą
 • prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500  EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.
 • paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500€  per mokestinį laikotarpį.

Veiklos laikotarpis

Neribotas

Ne trumpiau nei 5 d. ir ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Išimtis – 1 d. prekybai.

Kitų darbuotojų samdymas

Galima įdarbinti darbuotojus.

Galima į verslo liudijimą įrašyti vieną artimą asmenį, bet tai nebus jo įdarbinimas.

Apskaita ir mokesčiai

Gyventojo individualios veiklos pajamų išlaidų - apskaitos žurnalas arba kasos aparato žurnalas.

Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Šiuo atveju būtina kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Supaprastinta tvarka - 30% leidžiami atskaitymai nuo pajamų.

GPM - 5% arba 15% nuo gautų apmokestinamųjų pajamų 1 kr./m.

PSD – 9% nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 380€ x 9% = 34,20€ /mėn.).

Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 9% nuo pusės apmokestinamųjų pajamų.   

VSD - 28,7% arba 30,7% (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo pusės apmokestinamųjų pajamų.

Asmuo besiverčiantis individualia veikla PER METUS negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 28 VDU sumos - 20 753,60 Eur:

 • VSD - 6163,82 Eur;
 • PSD - 1867,82 Eur.

Jei gyventojas yra PVM mokėtojas arba priskiria turtą individualiai veiklai – pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, jei ne – pinigų apskaitos principą.

Mokesčius apsiskaičiuoti galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.

Pvz.: Asmuo gavo 60 000€ individualios veiklos pajamų ir leidžiamais atskaitymais pripažįsta sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip: 

 1. 60 000€ - 30 %  = 42 000 €. (Apmokestinamosios pajamos)
 2. GPM = 42 000€ x 15% = 6300€
 3. VSD ir PSD įmokų bazė: 42 000€  / 2 = 21 000€
 4. VSD = 21 000€  x 28,7 %= 6027€.  („Lubos“ - 6163,82€)
 5. PSD = 21 000 €  x 9 % = 1890 €. („Lubos“ - 1867,82€)

Pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas arba kasos operacijų žurnalas.

 

 

 

 

Nuo 2017-07-01 :

 

GPM fiksuotas: kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienai veiklai skirtingas.

 

PSD - 9% nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 380 Eur x 9% = 34,20 Eur/mėn.);  

 

VSD – 25,3% arba 27,3% (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 96,14 Eur arba 103,74Eur);  

 

GPM (fiksuota pajamų mokestį) galima pasiskaičiuoti pasinaudijus VMI verslo liudijimų skaičiuokle.

 

VSD ir PSD mokestį galima pasiskaičiuoti pasinaudojus Sodros verslo liudijimo skaičiuokle.

 

 

Ne PVM mokėtojas. 


Mokėtini mokesčiai

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

Mokestis

 Pagal verslo liudijimą

 Pagal pažymą

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 Fiksuotas dydis (nustato savivaldybė), mokama išsiimant verslo liudijimą.

 5% arba 

 (15% laisvųjų profesijų veiklai)

 nuo asmens gautų  

 apmokestinamųjų pajamų

 mokama kartą per metus

Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

25,3% arba 27,3% (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo MMA kas mėnesį 

 28,7% arba 30,7% (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo pusės apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus.

Privalomojo sveikatos

draudimo įmokos (PSD)

9% nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 380 Eur x 9% = 34,20 Eur/mėn.) (2)

9% nuo MMA (šiuo metu 380 Eur x 9% = 34,20 Eur/mėn.), mokama kas mėnesį. (3)

Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 9% nuo pusės gautų apmokestinamųjų pajamų.  

____________________

 1 už visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą arba proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui.  VSD įmokų gali nemokėti dirbantys pagal darbo  sutartį, valstybės tarnautojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ar kitaip yra apdrausti socialiniu draudimu nuo sumos, ne mažesnės nei MMA bei draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį, jei įmokas už asmenį moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys ir kt.) arba yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)

3 PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.Ina Smalinskienė

Atstovė regione