Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus gido veiklai.

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Gido profesija yra reglamentuojama profesija Lietuvos Respublikoje. Asmuo, įgijęs gido profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje ir siekiantis dirbti pagal šią profesiją Lietuvos Respublikoje, turi turėti profesinės kvalifikacijos pripažinimą. Gidų, kurių profesinės kvalifikacijos įgytos kitose valstybėse, profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

Siekiate nuolat dirbti pagal gido profesiją Lietuvoje
Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

Skaityti daugiau

Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema

Jūsų turima gido profesinė kvalifikacija pripažįstama pagal bendrąją profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemą (Jūsų studijuoti dalykai lyginami su dalykais, kurie yra privalomi Lietuvos Respublikoje siekiant įgyti gido profesinę kvalifikaciją).

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo, siekiantis gido profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti gidu Lietuvos Respublikoje, arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ paraišką „Dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje“ ir nurodytus dokumentus (arba jų kopijas).

Dokumentai:

1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);

3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

4. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį;

5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);.

7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;

11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

12. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

Kartu su paraiška turi būti pateikiami ir 3-8 punktuose nurodytų dokumentų, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Skaityti daugiau

Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

Skaityti daugiau

Jūsų turima gido profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ ir Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2012 m. kovo 19 d.  įsakymo Nr. V-54 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ turi pateikti paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje, bei reikiamus dokumentus ar patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) jų kopijas. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

1. asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas;

2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu tokie yra);

3. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

4. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

5. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

6. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

7. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro;

8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

Kartu su paraiška turi būti pateikiami 2-6, 8-9 punktuose nurodytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

Gido kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

Skaityti daugiau

Jūsų turima profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ ir  Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2012 m. kovo 19 d.  įsakymo Nr. V-54 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ sprendimą dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ turi pateikti paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje, bei reikiamus dokumentus ar patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) jų kopijas. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

1. asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas;

2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu tokie yra);

3. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

4. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

5. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

6. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

7. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro;

8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

Kartu su paraiška turi būti pateikiami 2-6, 8-9 punktuose nurodytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

Siekiate teikti gido paslaugas laikinai ir kartais Lietuvoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jei Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje Jūs turite užpildyti Laikinai ir kartais teikiamų gido paslaugų deklaraciją ir pateikti ją kartu su reikalaujamais dokumentais VšĮ „Keliauk Lietuvoje“. Jūsų  profesinė kvalifikacija nėra iš anksto tikrinama.

Deklaracija pateikiama, kai Jūs pirmą kartą iš kitos valstybės narės persikeliate į Lietuvos Respubliką teikti gido paslaugų laikinai ir kartais. Taip pat Jūs turite pateikti VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu Jūs ketinate per tuos metus laikinai ir kartais teikti paslaugas.

Kartu su deklaracija pateikiami šie dokumentai:

1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);

3. pažyma, patvirtinanti, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti gido profesine veikla;

4. profesinės kvalifikacijos įrodymas: diplomas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis gido profesinės kvalifikacijos įgijimą arba informaciją apie gido profesinio vardo suteikimą;

5. dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas dirbo įsisteigimo valstybėje narėje pagal gido profesiją ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija arba jos rengimas toje valstybėje narėje nereglamentuojami (dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ dienos).

Kilus pagrįstų abejonių dėl Jūsų deklaracijoje nurodyto lietuvių kalbos mokėjimo pakankamumo (kai gido paslaugos laikinai ir kartais teikiamos ir lietuvių kalba), Jūsų gali būti prašoma pateikti dokumentą, patvirtinantį valstybinės kalbos mokėjimą ne žemesnei kaip antrai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai.

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos savo interneto svetainėje www.tourism.lt paskelbia asmens, kuriam suteikiama teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas, vardą, pavardę, įsisteigimo valstybės narės pavadinimą, deklaracijoje nurodytą gido paslaugų teikimo laikotarpį.

Laikinai ir kartais teikiamų gidų paslaugų deklaraciją galite rasti čia.

Kompetentinga institucija

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos:

 • Priima paraiškas dėl kitoje valstybėje įgytos gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo;
 • Atlieka kitoje valstybėje įgytos gido profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
 • Priima deklaracijas dėl gido paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais bei tikrina pateiktus dokumentus.

Kontaktinis asmuo:

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ el. paštas: info@lithuania.travel.lt

Mokesčiai

Mokestis dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo nėra taikomas.

Asmeniui, kurio turima profesinė kvalifikacija neatitinka reikalaujamos Lietuvos Respublikoje, gali būti taikomos kompensacinės priemonės: profesinio tinkamumo testas ar adaptacijos laikotarpis. Tokiu atveju, asmeniui gali tekti padengti testo sudarymo ar adaptacijos laikotarpio organizavimo išlaidas.

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Sprendimai dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai (asmuo skundą per 14 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo arba termino išnagrinėti asmens prašymą pripažinti jo kitoje valstybėje narėje įgytą profesinę kvalifikaciją pabaigos dienos gali pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, adresu Vilnius, Gedimino pr.38, raštu: tiesiogiai atvykus į ministeriją, paštu ar elektroniniu būdu adresu: vienaslangelis@eimin.lt) ir administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai esminė asmens duomenų apsaugos reforma įsigaliojusi 2018 m. gegužės 25 d.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

SVARBU! BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva.

 Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, info@įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

Naudingos nuorodos:

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Siekiate nuolat dirbti pagal gido profesiją Lietuvoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo gido profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

Siekiate teikti gido paslaugas laikinai ir kartais Lietuvoje

Kompetentinga institucija

Mokesčiai

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Asmens duomenų apsauga